Правила внутрішкільного контролю

Затверджено Протокол загальних зборів трудового колективу від 03.01.2020 №1

Правила внутрішкільного розпорядку для працівників Миколаївської гімназії Повчанської сільської ради Дубенського району Рівненської області

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

І. Відповідно до конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та урахуванням суспільних потреб.

В закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і освітнього процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці . До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

2. Правила внутрішнього розпорядку гімназії (далі Правила) складені на основі Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчальних закладів України.

3. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників закладу, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в гімназії. Правила затверджуються трудовим колективом за поданням директора закладу.

4. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього розпорядку, розв’язує директор гімназії в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і Правилами, спільно або за погодженням з уповноваженим від трудового колективу (профспілкового комітету).

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ГІМНАЗІЇ

5, Працівники закладу приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі згідно чинного законодавства.

6. При прийнятті на роботу працівник повинен подати: трудову книжку, паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку, військовослужбовці, звільнені із Збройних сил України.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються директором гімназії і залишаються в особовій справі працівника.

Особи , які приймаються на роботу, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в ЗЗСО.

7, Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог до вимог Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

8. Працівники гімназії можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

9. Прийняття на роботу педагогічних працівників оформляється наказом директора закладу. Працівник ознайомлюється з наказом під розписку та відповідним записом у трудовій книжці.

10. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На працівників, які працюють в умовах погодинної оплати , трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника директором школи.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року №58.

Трудові книжки зберігаються у школі як документи суворої звітності.

Відповідальність за організацію ведення , обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора закладу.

11. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу , директор закладу зобов’язаний під розписку :

а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати , небезпечних та шкідливих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з Правилами та колективним договором;

в) Визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

12. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами передбаченими в контракті.

13. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках передбачених чинним законодавством та умовами контрактом.

Звільнення педагогічних працівників у зв’язку з скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації , а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

14. Припинення трудового договору з педагогічними працівниками та обслуговуючим персоналом оформлюється наказом керівника закладу.

15. Директор ЗЗСО зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Запис у трудовій книжці про причини звільнення повинні проводитися у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт , статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

16. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою,

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

17.Працівники закладу зобов’язані:

а) працювати сумлінно, виконувати режим роботи закладу, вимоги Статуту і Правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

в) берегти обладнання , інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в здобувачів освіти бережливе ставлення до майна .

Працівники школи в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності до чинного законодавства.

18. Педагогічні працівники школи повинні :

а) забезпечити умови для засвоєння здобувачами освіти навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей;

б) настановленнями та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства інших доброчинностей;

в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно – національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди, між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

д) додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність здобувачів освіти;

е) захищати дітей, молодь від будь – яких форм фізичного або психічного насильства, іншим шкідливим звичкам:

ж) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

19. Коло обов’язків ( робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положенням затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно - кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються.

ІV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАКЛАДУ

20. Директор закладу зобов’язаний:

а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення освітнього процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників ЗЗСО, відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

б) визначити педагогічним працівникам робочі місця. Своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

в) удосконалювати освітній процес, впроваджувати в практику, кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;

г) організовувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестації, правове і професійне навчання як у своєму закладі ,так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;

д) укладати і розривати трудові угоди з питання прийому на роботу обслуговуючого персоналу;

е) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року( до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

є) видати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам гімназії у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам закладу відповідно до графіку відпусток:

ж) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці,необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

з) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

и) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників закладу освіти, здобувачів освіти, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

і) організовувати харчування здобувачів освіти;

ї) своєчасно подавати вищестоящим органам встановлену статистичну і бухгалтерську звітність а також інші необхідні відомості про роботу і стан освітнього закладу;

к) забезпечувати належне утримання приміщення: опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу та здобувачів освіти.

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

21. Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Тривалість щоденної роботи визначається розпорядком роботи закладу, які затверджує директор закладу за погодженням з профспілковим комітетом чи уповноваженим від колективу.

Початок робочого дня о 8.00. Закінчення - о 17.00.

Працівникам закладу встановлюється обідня перерва з 13.00 до 14.00.

22. При відсутності педагога або іншого працівника гімназії директор зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

23. Надурочна робота у вихідні та святкові дні не допускається.

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них у вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом директора з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

24. Директор залучає педагогічних працівників до чергування по закладу. Графік чергування і його тривалість затверджує директор за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом.

Чергування в гімназії здійснюється згідно з графіком чергувань на перервах, між заняттями, а також за 30 хв. до початку і протягом 30 хв. після закінчення занять.

Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей – інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди .

25. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, директор закладу залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

26. Робота органів самоврядування гімназії регламентується Положенням про ЗЗСО, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та Статутом.

27. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки директору гімназії оформляється розпорядженням сільського голови ОТГ, а іншим працівникам – наказом директора закладу. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менша шести днів для дорослих і дванадцяти днів для осіб , молодше вісімнадцяти років. Перенесення відпустки на інший термін допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам молодше вісімнадцяти років, а також працівникам , які мають право на додаткову відпустку у зв’язку з шкідливими умовами праці.

28. Робота вчителя – предметника розпочинається за 20 хвилин до початку уроку за розкладом.

29. За погодженням профспілкового комітету встановлюється наступна тривалість щоденної роботи:

- для господарсько – адміністративного персоналу – з 8.00 до 17.00 при 40-годинному робочому тижні (для робітника з комплексного обслуговування і ремонту будівель, прибиральника службових приміщень, кухаря – підсобного робітника);

- з 8.00 до 14.00 при 6 – годинному робочому тижні (для бібліотекаря, двірника);

- з 9.00 до 9.00 через добу, згідно додаткового режиму роботи – оператори котельні.

30.Встановлюється наступний об’єм виконання робіт для прибиральника службових приміщень:

- щодня – прибирання класних кімнат 1 – 9 класів, кабінетів інформатики та директора, коридорів, учительської, майстерні, шкільних коридорів, вологе прибирання класних кімнат.

31. У разі відсутності директора закладу його обов’язки виконує заступник з освітнього процесу. У разі відсутності і директора, і його заступника, обов’язки керівника виконує голова профкому (уповноважений від колективу).

32. Педагогічним працівникам забороняється:

а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи.

б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

в) передоручати виконання трудових обов’язків;

г) курити в приміщенні та на території закладу;

д) відпускати здобувачів освіти з уроків, випроводжати з класу під час занять, посилати за батьками та давати інші доручення.

33.. Забороняється в робочий час :

а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з освітнім процесом;

б) відволікання працівників закладу від виконання професійних обов’язків, а також здобувачів освіти за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання , забороняється, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

VІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ.

34. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватися заохочення: оголошення подяки, нагородження грамотами, преміювання.

35. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні), доводиться до відома всього колективу гімназії і заноситься до трудової книжки працівника.

VІІ. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

36. за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3, 4, 7, 8 ст.40, ст41 Кодексу законів про працю України.

37. Дисциплінарні стягнення застосовуються : до педагогічних працівників за поданням директора гімназії у погодженні з профкомом чи уповноваженим від колективу.

38. До застосування дисциплінарного стягнення директор повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

39. Дисциплінарне стягнення застосовується керівником закладу безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

40. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

41. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

42.. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

43. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

44.Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом дії стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

45. Директор закладу має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.